top of page
Privacyverklaring

Koor Sing a song hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Koor Sing a song houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke Wet- en Regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt

  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt

  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Als koor Sing a Song zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit door contact op te nemen met de secretaris van het bestuur van ons koor, Ilse Simons.

bottom of page